links | OMES Monitoring

Sigmaplan

Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen uit de Schelde en haar zijrivieren, dat is het uitgangspunt van het Sigmaplan. Tegelijk wordt ook de prachtige Scheldenatuur in ere hersteld. Het Sigmaplan heeft bovendien oog voor de economische rol van de Schelde, als één van de drukst bevaren rivieren van Europa.

Lippenbroek

Vlaanderen heeft een innovatief concept ontwikkeld om veiligheid en natuurherstel in één gebied te combineren: het gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij (GOG-GGG). Om dat concept verder te onderzoeken, heeft W&Z in samenwerking met een aantal onderzoeksinstellingen verschillende proefprojecten en studies opgestart. Het belangrijkste pilootproject is het Lippenbroek, dat bovendien ook deel uitmaakt van Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.

ScheldeMonitor

De ScheldeMonitor is een Vlaams-Nederlands kennis- en informatieportaal rond onderzoek en monitoring in het Schelde-estuarium. Dit portaal biedt u een overzicht van het onderzoekslandschap en een uitgebreide collectie literatuur. Naast informatie worden ook meetwaarden en dataproducten afkomstig van diverse databronnen ontsloten. Dit portaal centraliseert alle data uit het MONEOS onderzoeksprogramma.

VNSC

In de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) werken Vlaanderen en Nederland samen aan een duurzaam en vitaal Schelde-estuarium. Als indrukwekkende economische draaischijf en waardevol natuurgebied tegelijk is het estuarium van onmisbaar belang voor de omgeving. Het gebied heeft veel troeven, maar er zijn ook heel wat uitdagingen om aan te pakken. In 2005 sloten Vlaanderen en Nederland een verdrag inzake samenwerking ten aanzien van het beleid en beheer van het Schelde-estuarium. Toen dat verdrag in 2008 in werking trad, betekende dat de start van de VNSC. Het verdrag wordt om de vijf jaar geëvalueerd. Met de Agenda voor de Toekomst ontwikkelt de VNSC instrumenten om het beheer en het beleid van de Schelde verder te verbeteren. OMES maakt deel uit van het MONEOS-programma (van de werkgroep O&M) waarbinnen waterkwaliteitsdata verzameld wordt.

Waterinfo.be

Deze website is de informatiebron bij uitstek voor informatie over overstromingen, getijden, neerslag en droogte. De verschillende waterbeheerders brengen er hun metingen en voorspellingen samen en informeren met gedetailleerde kaarten en grafieken over de waterstand.

VMM monitoring

Het geoloket van VMM biedt voor vier meetnetten analyseresultaten aan: meetnet oppervlaktewater, meetnet afvalwater, meetnet overstorten en meetnet waterbodem. De resultaten van de monitoring in vlaanderen kun je op dit loket terugvinden.